'Haida Totems' / Emily Carr / B.C. Archives / PDP00612
Haida Totems
Emily Carr
B.C. Archives PDP00612